Pic: "Polar Fur" Shot by: H.Josephs

Shot Wi Like!: Natalie Chin