Pic: "Polar Fur" Shot by: H.Josephs

Shot we like: Natalie Chin